MADISON ERBJUDER

Hjarta_300x300

Ledarutveckling

Jag bygger, anpassar och genomför både längre och kortare ledarutvecklingsprogram. Nedan kan du läsa mer om de olika koncepten och utvecklingsprogrammen. Efterfrågan både på Utvecklande ledarskap UL och Indirekt ledarskap IL har ökat och i de längre programmen är det också mer vanligt att koncepten ingår som en grund och en ram.

Indirekt Ledarskap, IL – är ett koncept för ledare och ledningsgrupper som leder andra ledare

Ledarskapets former och svårigheter skiljer sig åt beroende på den organisationsnivå man befinner sig på. Det indirekta ledarskapet – IL – skiljer sig på flera sätt från det direkta ledarskapet. Förutom det fysiska avståndet till medarbetarna, handlar det även om att kunna hantera olika parallella tidsskalor som att fatta snabba kortsiktiga beslut och samtidigt strategiskt långsiktiga. Man behöver även balansera såväl direktiv uppifrån som krav och förväntningar nedifrån.

Genomförande

Kurslängden är 2+2 dagar. Under kursen ges möjlighet att analysera, reflektera och diskutera kring det egna indirekta ledarskapet, vilken förebild man själv utgör och HUR det påverkar medarbetare och organisation. Fokus ligger på hur påverkan sker från ledningen till medarbetarna genom:

Handlingsinriktad påverkan

Hur interaktionen sker med chefer på lägre organisatorisk nivå och hur det påverkar medarbetarna och organisationen.

Imageinriktad påverkan

Hur påverkan sker genom chefen som förebild. Den bild medarbetarna har om ledningen påverkar såväl tolkning som tilltro till den information som sprids.

Destruktivt ledarskap

De två första dagarna handlar om hur vi bygger tillit och hur vi skapar förutsättningar för delaktighet och engagemang till VAD som ska göras. De två fördjupningsdagarna handlar om vad som kan rasera tillit i en organisation. Vi tittar närmare på vad som får destruktiva effekter i verksamheten och även på de mer mörka sidorna i ledarskapet. Hur påverkas prestationer, den psykosociala arbetsmiljön och engagemanget och vad kan man göra åt det?

Moralisk stress och ledarskap

Ledarskap utövas i ett socialt och kulturellt sammanhang med mer eller mindre tydliga normer och värderingar.

  • Vad gör vi när våra egna och den omgivande organisationens värderingar inte stämmer överens?
  • Vad händer när du som ledare behöver fatta ett beslut om att anmäla en kollega?
  • Hur kan moraliska dilemman påverka ledarens motivation negativt och vilka konsekvenser får det?
  • Vilka strategier finns för att möta moralisk stress?

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefer och ledare på högre organisatoriska nivåer, såväl inom privata näringslivet som statlig och kommunal verksamhet. Önskvärt att ha egen erfarenhet som indirekt ledare, det vill säga ha minst 2 organisatoriska nivåer under sig. Nyckelpersoner i stabsbefattning, personer i ledningsgrupper och befintliga ledningsgrupper passar mycket väl för denna kurs.

Deltagarnytta

Kursen ger förståelse för det indirekta ledarskapets betydelse och verktyg för HUR man som indirekt ledare påverkar organisationen och når ut med visioner och mål på ett sätt som skapar engagemang hos medarbetarna. Utifrån denna förståelse och genom erfarenhetsutbyte, analys och reflektion ges deltagaren möjlighet att ta fram sin egen personliga aktionsplan för att utveckla sitt eget indirekta ledarskap.

Forskningen bakom IL

Mycket forskning har ägnats åt olika aspekter av direkt ledarskap, det ledarskap där man ”kan se varandra i ögonen”. Liten uppmärksamhet har ägnats åt hur ledarskap i indirekt form går till, det vill säga vad ledare faktiskt gör för att nå ut till medarbetare som finns två eller flera hierarkiska nivåer under sig själva. Sålunda fick Försvarshögskolan, efter att ha studerat det direkta ledarskapet, också i uppgift att se närmre på det indirekta ledarskapet (2003). Försvarshögskolan har dessutom i samarbete med den norska motsvarigheten, studerat indirekt ledarskap under stressfyllda situationer. Under 2006/2007 transformerades ovanstående forskningsresultat till en kurs (IL-kursen) i syfte att göra chefer bättre på ledarskap i indirekt form.

Vill du veta mer?
Hör av dig, så ringer vi.

Utvecklande ledarskap, UL – är ett koncept där du som ledare får arbeta praktiskt

Denna utbildning består av 3+1 dagar. Utvecklande ledarskap – UL, skiljer sig bland annat från det konventionella ledarskapet i hur man motiverar sina medarbetare. Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som ett föredöme och lyfter frågor om moral, etik och värdegrund.  Ledaren inspirerar och motiverar för att skapa delaktighet samt visar personlig omtanke som både handlar om att ge stöd men även konfronterar i ett gott uppsåt. Forskning visar att det utvecklande ledarskapet har en mycket gynnsam effekt på det organisatoriska resultatet och på medarbetarnas utveckling. 

Innan utbildningen kommer du och dina medarbetare göra en skattning av hur dina ledarbeteenden uppfattas.  Du får med stöd av detta en tydlig riktning för ditt framtida ledarskap. Du väljer själv vilka 6-10 bedömare som gör din skattning och ni gör alla skattningen via internet och anonymt. Du får konkret och tydligt en uppfattning effekten av dina beteenden. Under utbildningen arbetar vi sedan med att ta fram en personlig utvecklingsplan. Du får ökade teoretiska kunskaper och verktyg som du kan använda direkt när du kommer tillbaka till arbetet. 

Utvecklande ledarskap kursens mål är att:

  • Kunna analysera, reflektera över och medvetet utveckla dina dagliga ledarhandlingar.
  • Detta sker med stöd av modellen Utvecklande ledarskap samt den självinsikt som kommer ur tolkningen av feedback-instrumentet ULL (Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning).
  • Syftet är att bättre utveckla den egna arbetsgruppen för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen.

Målgrupp

Alla chefer och ledare på olika nivåer kan gå utbildningen. Kursen kan genomföras med deltagare på chefsnivå inom egen organisation och med skilda verksamheter i såväl fasta som tillfälliga strukturer.

Deltagarnytta

Utifrån tolkningen av feedback på dina ledarbeteenden blir det konkret vad du behöver göra för att skapa de effekter du önskar i den grupp och organisation du befinner dig. Du får tillsammans med andra kursdeltagare utforska olika perspektiv och ta fram en plan som du tillsammans med hemuppgifter får arbeta med på hemmaplan.  När du kommer tillbaka till sista dagen kommer vi att fördjupa, undersöka hur det gått och förfina planen ytterligare. 

Försvarshögskolan

Utvecklande ledarskap är ett ledarskapskoncept framtaget av Försvarshögskolan. Kursen används numera inom försvaret och på den civila marknaden.

Vill du veta mer?
Hör av dig, så ringer vi.

Skräddarsydda program

Specifika önskemål och behov tillgodoser jag med skräddarsydda program. De kan t ex handla om att öka kunskapen om och träna feedback, utmanande samtal, coachande förhållningssätt, grupputveckling eller konflikthantering. Det kan också handla om grundläggande ledarskap och att få samsyn kring vision och värderingar. 

Ett skräddarsytt program kan innehålla en eller flera moduler, där Utvecklande ledarskap och/eller Indirekt ledarskap ingår som en ram och grund.

Vill du veta mer?
Hör av dig, så ringer vi.

Leda förändringsarbete

Står ni inför stora förändringar och vill öka kompetensen kring förändringsledning, har jag stor erfarenhet av det. Hur kan ni bli mer effektiva i er kommunikation och i ert ledarskap och skapa trygghet och klarhet hos era medarbetare? Ni får effektiva verktyg som kan appliceras direkt när ni kommer hem.

Vill du veta mer?
Hör av dig, så ringer vi.

Utveckling grupper

Ledningsgrupper – att arbeta högpresterande och strategiskt  

Många ledningsgrupper som jag arbetar med har gemensam önskan att lägga mer tid på strategier men hamnar för ofta i operativa frågor. Att få samsyn, utveckla gruppen och relationerna i gruppen så att fokus kan läggas på effektivitet och produktivitet. Har ni samma önskan? Ni får effektiva verktyg för att nå det målet samt verktyg för att bli en högpresterande grupp. 

Grupputveckling – utveckla tillit, öka engagemang och produktivitet 

Min erfarenhet är att det i de flesta grupper finns det potential att arbeta mer effektivt tillsammans. Bygga starka relationer mellan gruppens medlemmar, öka samspelet, utveckla kommunikationen, samt öka medvetenheten kring hur vi arbetar.  Att definiera önskat läge och mål, synliggöra hinder och utmaningar. Vi arbetar utifrån Susan Wheelans forskning om att det finns fem faser som en grupp kan gå igenom. Hennes forskning visar att gruppen blir mer effektiv i de senare faserna och att de flesta grupper fastnar i de tidigare. Mycket handlar om att förstå och ha samsyn kring mål, om hur vi hanterar relationer och konflikter och vilken struktur vi har som stödjer vår utveckling.

Vill du veta mer?
Hör av dig, så ringer vi.

Coachning

Coachning av chefer och ledare 

Coaching skapar goda förutsättningar för att fortsätta prestera bra i yrkesrollen samt skapar en positiv känsla av att kunna hantera utmaningar på ett mer effektivt sätt.

Jag hjälper dig att ta fram och använda dina resurser så att du når de resultat du vill i ditt professionella och personliga liv. 

Coachning av coacher 

Att leva som jag lär är viktigt för mig. Jag arbetar med människors utveckling och min ledarfilosofi är att vi aldrig slutar att utvecklas.  Att ta hand om sig själv i kropp och själ föder mer positiv energi och bidrar till mer glädje hos oss själva. Energi och glädje vi kan sprida runt oss. När jag inte bara förstod detta utan börja praktisera det öppnades fler möjligheter. 

Att vara öppen och ödmjuk inför att du också som coach behöver samla och sortera tankar är en framgångsfaktor. Jag har själv flera coacher som bidrar till min utveckling. Behöver du stöttning, hjälper jag gärna till. Det kan handla om en eller flera gånger utifrån dina behov.

Vill du veta mer?
Hör av dig, så ringer vi.